DODANI GLAVNI VRSTILCI V UDCMRF12


004.081.3Digitalni papirni trak. Digitalni papirni trak v disku
004.382.73/.77Prenosni računalniki. Ročni računalniki. Mobilne naprave
004.382.732Ultra, manjši, mini prenosni računalniki
004.382.74Peresni računalniki, pisalni računalniki. Tablični računalniki. Pametni telefoni
004.382.741Peresni računalniki, pisalni računalniki. Miniaturne verzije peresnih računalnikov
004.382.742Tablični računalniki
004.382.745Pametni telefoni
004.382.77Prenosni podatkovni terminali. Mobilni podatkovni terminali
004.411Metodologija razvoja programske opreme
004.76Računalništvo v oblaku
004.761Računalniško okolje kot storitev
004.762Programje kot storitev (SaaS)
004.763Infrastruktura kot storitev (IaaS)
004.764Računalništvo v oblaku brez strežnika
004.765Zaledni del sistema za mobilne naprave, kot storitev v oblaku (MBaaS)
004.773.4Aplikacije za sporočanje. Internetna telefonija. Širokopasovna telefonija. Glasovni protokoli IP (VoIP)
004.774.1Socialni splet/splet sodelovanja
004.774.25Povezani podatki
004.96Oblikovanje video iger
07Medij. Množični mediji. Množična komunikacija. Študije medijev in komunikacij
075Oddajniški mediji. Radio in televizija (kot sredstvi obveščanja)
075.1Radio
075.2Televizija. Televizijske študije
077Internet. Internetne študije. Znanost o internetu in Spletu
077.2Površinski splet. Vidni splet. Pregledni splet (ki ga je mogoče uvrstiti v sezname in iskalnike ter po njem iskati, Indexable Web)
077.3Globoki splet. Nevidni splet. Skriti splet. Temni splet (Dark Web)
077.5Študije družbenega omrežja. Pojavi družbenih medijev
128.5Filozofska antropologija
233-174Duhovna bivališča v hinduizmu
233-522Verski kraji, prizorišča v hinduizmu. Sveti kraji
233-536.1Voda pri čaščenju v hinduizmu. Obredno umivanje, ablucija
233-536.25Uporaba olja pri čaščenju (npr. kot darovanje med abhišeko)
233-549.6Visardžana. Odpoklic božanstva
242.5-1/-9Posebni privesni vrstilci za kitajski budizem
242.5-31Buda v kitajskem budizmu
26-452.2Judovska poroka. Poročni sporazumi
26-52Sredstva čaščenja v judovstvu
26-523.41Sinagoga/bet kneset. Glavna središča čaščenja v judovstvu
26-745Rabinsko sodišče (bet din), judovsko versko sodišče
26-747Pravne zadeve v judovstvu
27-452.2Poročni sporazum v krščanstvu
28-475Pridiganje (kot izobraževanje in pouk v islamu)
28-534.4Branje besedila v islamu
28-748Teme religijskega prava v islamu
28-75Izobraževanje kot funkcija islamske organizacije in uprave
28-76Pridobivanje vernikov. Misijonarska dejavnost v islamu. Islamska misiologija
28-767Prozelitizem. Spreobrnitev v islam. Islamizacija
28-768Prisilna spreobrnitev v islam. Verske vojne v islamu. Vsiljevanje islamske vere. Sveta vojna. Džihad
285/286Sekte, ki se razhajajo z islamom
304.35Dobro počutje kot način življenja
336.763.262Ustanoviteljske delnice
336.763.31Obrestonosna dolžniška potrdila. Brezobrestna dolžniška potrdila
336.764.21Trgovanje z opcijami
336.764.211Trgovanje z nakupnimi opcijami
336.764.212Trgovanje s prodajnimi opcijami
336.764.213Trgovanje z dvojnimi opcijami
336.764.22Prenos, časovni prenos, kontango. Prolongacija, report
336.764.23Tečajni odbitek. Deport. Posojilni posel
336.764.24Trgovanje s terminskimi posli
336.764.25Hedging. Borzni posel brez tečajnega tveganja
336.774.52Blokirani računi. Omejitve glede na mednarodne poravnave
336.774.54Odlog plačila. Moratorij. Dogovori o odlogu plačila v zvezi z zasebnimi dolgovi
336.79Finančne storitve, nebančne storitve plačilnega prometa, denarnih nakazil
336.792Storitve osebnega pošiljanja denarja, denarnih nakazil
336.794Spletni, online plačilni sistemi
37.011.2Pismenost. Sposobnosti. Kompetence. Veščine
37.011.22Pismenost (v širšem pomenu)
37.011.25Pismenost (v strogem pomenu). Računska pismenost
37.011.251Pismenost (branje in pisanje)
37.011.252Računska pismenost. Znanje računanja
37.013.321Neformalno izobraževanje
37.013.322Priložnostno, naključno, neformalno izobraževanje
37.091.12Organizacija učiteljev, drugih zaposlenih
37.091.267Evidence, kartoteke učencev, dijakov, študentov. Seznami oseb
395.53Rokovanje kot pozdrav, čestitka, kot dogovor ali športno rokovanje
395.55Poljubljanje kot pozdrav in izraz spoštovanja ali želje
395.57Priklanjanje kot pozdrav in znak spoštovanja
51-3/-8Podpodročje posebnih privesnih vrstilcev za matematiko
512.716Homološke metode v komutativni algebri
512.718Osnove algebraične geometrije
512.719Uporabe algebraične geometrije
512.724Algebraične raznoterosti posebne vrste
512.726Afina algebraična geometrija
512.727Projektivna algebraična geometrija
512.728Realna algebraična geometrija
512.731Klasična topologija in kohomološka teorija kompleksnih in realnih algebraičnih raznoterosti
512.735Kvantna kohomologija. Gromov-Wittenove invariante. Frobeniusove mnogoterosti
512.738Različne (ko)homološke teorije za algebraične raznoterosti
512.751Posebne lastnosti algebraičnih raznoterosti nad nealgebraičnimi zaprtimi polji
512.752Algebraične raznoterosti nad aritmetičnimi polji
512.754Zeta in L-funkcije algebraičnih raznoterosti in podobna vprašanja
512.755Avtomorfne in modularne forme in sorodne grupe
512.757Aritmetična geometrija posebnih razredov raznoterosti
512.758Aritmetične raznoterosti. Geometrija Arakelova/Teorija Arakelova
512.764Biracionalne preslikave
512.767Biracionalna geometrija posebnih razredov raznoterosti
512.770Nič-dimenzionalne sheme
512.778Algebraični 4-listi
528.01/.06Posebni privesni vrstilci za geodezijo
533.6.048Spremenljivke zračnega toka
533.6.048.5Obremenitve zaradi sunkov. Obremenitve zaradi pospeškov. Vg-testi (testi vertikalnih sunkov)
536-2Procesi prenosa toplote
536-21Eksotermni procesi. Sproščanje energije v okolico
536-22Endotermni procesi. Sprejemanje energije iz okolice
539.1.073/.078Posebni privesni vrstilci za jedrsko fiziko
54-1/-7Posebni privesni vrstilci za stanje čiste snovi in zmesi
54-30Organske spojine brez kisika (organska kemija)
54-302Spojine s halogeni
54-304Dušikove spojine (C-N)
54-304.1Nitro spojine. Nitrozo spojine
54-304.2Amini. Imini. Amonijeve baze. Amonijeve soli
54-304.3Hidrazini. Hidrazo spojine. Hidrazonijeve soli
54-304.4Azospojine. Diazonijeve spojine. Diazonijeve soli
54-304.5Hidroksilamini
54-304.6Oksimi. Hidrazoni. Semikarbazoni. Azini (aldazini, ketazini)
54-304.7Nitrili. Izonitrili
54-304.9Druge dušikove spojine
54-305Spojine z žveplom vezanim direktno na ogljikov atom
54-311Oksi spojine v organski kemiji. Epoksi spojine
54-312Anhidridi
54-313Laktidi
54-314Laktoni
54-315Estri neorganskih kislin na splošno
54-316Aldehidi. Ketoni. Acetali. Ketali
54-317Diketopiperazini
54-318Laktami
54-326Estri na splošno (organska kemija)
54-327Amidi. Imidi. Amidini. Hidroksiamino kisline
54.022.1Struktura organskih spojin. Struktura z vidika povezovanja ogljikovih atomov
54.022.11Primarni ogljikovi atomi
54.022.12Sekundarni ogljikovi atomi
54.022.13Terciarni ogljikovi atomi
54.022.14Kvartarni ogljikovi atomi
546.798.37Supertežki sintetični elementi z atomskim številom 110 in več
546.798.370Darmstadtij (Ds, atomsko število 110)
546.798.371Rentgenij (Rg, atomsko število 111)
546.798.372Kopernicij (Cn, atomsko število 112)
546.798.373Nihonij (Nh, atomsko število 113)
546.798.374Flerovij (Fl, atomsko število 114)
546.798.375Moskovij (Moscovium) (Mc, atomsko število 115)
546.798.376Livermorij (Livermorium) (Lv, atomsko število 116)
546.798.377Tenesin (Tennessine) (Ts, atomsko število117)
546.798.378Oganeson (Og, atomsko število 118)
549.91Dragi kamni. Gemologija
549.913Razvrščanje, klasifikacija dragih kamnov
549.914Fizikalne lastnosti dragih kamnov
549.915Kemijske lastnosti dragih kamnov
549.916Metode preverjanja, določanja. Instrumenti
549.917Znani, popularni kamni. Redki kamni
549.918Obdelava dragih kamnov z obsevanjem, segrevanjem
551.551.55Turbulenca v čistem zraku (CAT)
572.02/.08Posebni privesni vrstilci za fizično antropologijo
582.27Algae
582.281.3Zoopagomycotina
582.281.4Kickxellomycotina
582.281.5Mortierellomycotina
582.281.6Entomophthoromycotina
582.281.7Mucoromycotina
582.281.71Mucorales
582.282.1Pezizomycotina
582.282.121Verrucariales
582.282.122Onygenales
582.282.131Lecanorales (red)
582.282.132Acarosporales
582.282.133Peltigerales
582.282.134Teloschistales
582.282.135Baeomycetales
582.282.136Pertusariales
582.282.141/.4Leotiomycetes
582.282.141Leotiales
582.282.142Erysiphales
582.282.143Helotiales
582.282.144Rhytismatales
582.282.145Arthoniomycetes. Arthoniales
582.282.146Lichinomycetes. Lichinales
582.282.147Geoglossomycetes. Geoglossales
582.282.148Orbiliomycetes. Orbiliales
582.282.15Dothideomycetes. Sordariomycetes
582.282.151Pleosporales
582.282.152/.155Sordariomycetes
582.282.152Ophiostomatales
582.282.153Sordariales
582.282.154Hypocreales
582.282.155Diaporthales
582.282.164Pezizaceae
582.282.2Saccharomycotina
582.282.3Taphrinomycotina
582.282.32Pneumocystidomycetes. Pneumocystidales
582.282.33Schizosaccharomycetes. Schizosaccharomycetales
582.282.34Taphrinomycetes. Taphrinales
582.283.1Blastocladiomycetes
582.283.2Chytridiomycetes
582.284.3/.5Agaricomycotina
582.284.41Tremellales
582.284.511Agaricaceae
582.284.512Amanitaceae
582.284.513Clavariaceae
582.284.514Pleurotaceae
582.284.515Nidulariaceae
582.284.516Tricholomataceae
582.284.517Pluteaceae
582.284.518Psathyrellaceae
582.284.519Drugi listarji, Agaricales
582.284.521Boletaceae
582.284.522Suillaceae
582.284.523Gomphidiaceae
582.284.524Hygrophoropsidaceae
582.284.525Sclerodermataceae
582.284.531Chantarellaceae
582.284.532Clavulinaceae
582.284.533Hydnaceae
582.284.541Meruliaceae
582.284.542Polyporaceae
582.284.551Geastrales
582.284.552Amylocorticiales
582.284.553Lepidostromatales
582.284.554Auriculariales
582.284.561Phallaceae
582.284.562Gomphaceae
582.284.563Clavariadelphaceae
582.284.57Russulales
582.284.571Albatrellaceae
582.284.572Russulaceae
582.284.573Amylosteraceae
582.286Glomeromycota
582.286.1Glomeromycetes
582.289Microsporidia
582.3/.9Plantae. Rastline
582.3Rdeče in zelene alge. Bryophyta. Pteridophyta
582.30Rhodophyta. Glaucophyta. Chlorophyta. Charophyta
582.301Rhodophyta (rdeče alge)
582.301.1Florideophyceae (rdeče alge)
582.301.11Gigartinales
582.301.2Bangiophyceae
582.301.21Bangiales
582.302Glaucophyta
582.303/.305Chlorophyta (zelene alge)
582.303Chlorophyceae
582.303.1Chaetophorales
582.303.2Chlamydomonadales/Volvocales
582.303.3Oedogoniales
582.303.4Sphaeropleales
582.304Ulvophyceae
582.304.1Cladophorales
582.304.2Dasycladales
582.304.3Bryopsidales
582.304.4Ulvales
582.304.41Ulvaceae
582.304.5Ulotrichales
582.305Trebouxiophyceae
582.305.1Chlorellales
582.305.2Prasiolales
582.305.3Trebouxiales
582.308Charophyta
582.308.1Charales
582.308.2Desmidiales
582.308.3Zygnematales
582.32/.9Embriophyta (kopenske rastline)
582.321.11Jungermanniales
582.321.21Marchantiales
582.321.3Haplomitriopsida
582.323/.329Bryophyta (v ožjem pomenu) (mahovi)
582.323.1Sphagnales
582.324.1Andreaeales
582.325.4Funariales
582.325.5Buxbaumiales
582.325.6Hypnales
582.325.7Dicranales
582.326Polytrichopsida. Polytrichales
582.36/.9Tracheophyta (vaskularne rastline)
582.36Fosilne Tracheophyta
582.384Lepidodendrales
582.39Pteridophyta
582.390Marattiopsida. Equisetopsida. Psilotopsida
582.390.1Marattiopsida. Marattiales
582.390.2Equisetopsida/Sphenopsida
582.390.21Equisetales
582.390.3Psilotopsida
582.390.31Ophioglossales
582.390.32Psilotales
582.393/.399Pteridopsida/Polypodiopsida
582.393Hymenophyllales. Polypodiales
582.393.1Hymenophyllaceae
582.393.2/.5Polypodiales
582.393.2Dennstaedtiaceae
582.393.3Pteridaceae
582.393.4Aspleniaceae
582.393.5Polypodiaceae [polipodijevke]
582.395Gleicheniales
582.395.1Gleicheniaceae
582.395.2Matoniaceae
582.396Schizaeales
582.396.1Schizaeaceae
582.397Salviniales
582.397.1Marsileaceae [marsilijevkovke]
582.397.2Salviniaceae [plavčkovke]
582.398Cyatheales
582.398.1Cyatheaceae
582.399Osmundales
582.399.1Osmundaceae [Osmundovke]
582.634.26Fikus/Benjamin (Ficus benjamina)
582.634.27Gumovec (Ficus elastica)
582.688.34Calluna (rod). Jesenska vresa (C. vulgaris)
582.744.5Swietenia (rod)
591.167.1Navzkrižno opraševanje/alogamija
591.167.2Samoopraševanje/avtogamija
592/595Nevretenčarji
593Porifera [spužve]. Radiata
593.40Demospongiae (kremenaste spužve)
593.401Verongida. Chondrosida
593.402Dendroceratida. Dictyoceratida
593.403Axinellida. Bubarida. Suberitida
593.404Tetractinellida
593.405Poecilosclerida. Biemnida
593.406Haploscerida
593.47Homoscleromorpha
593.5/599Eumetazoa (pravi mnogoceličarji)
593.5/.8Radiata/Coelenterata
593.5/.7Cnidaria (ožigalkarji)
593.51Coronatae
593.52Discomedusae
593.521Rhizostomae
593.522Semaeostomeae
593.621Alcyonacea (mehke korale)
593.621.1Coralliidae
593.622Helioporacea/Coenothecalia (modre korale)
593.623Pennatulacea (morska peresa)
593.631Rugosa/Tetracoralla (izumrlo)
593.632Tabulata (izumrlo)
593.633Actiniaria (morske vetrnice)
593.633.1Actiniidae
593.634Scleractinia
593.635Antipatharia (črne korale)
593.636Zoantharia
593.637Corallimorpharia
593.70Trachylinae
593.701Actinulidae
593.702Narcomedusae
593.703Limnomedusae
593.705Trachymedusae
593.712.1Hydridae
593.713Siphonophorae
593.713.1Physaliidae
593.81Nuda (beroidae)
593.82Tentaculata
594.11/.12Pteriomorpha
594.111Anomiidae (anomije)
594.112Placunidae
594.113Dimyidae
594.114Pinnidae (leščurji)
594.115Pteriidae (biserne ostrige)
594.116Malleidae
594.12Ostreoidea. Pectinoidea. Mytiolioidea. Plicatuloidea. Limoidea
594.122Pectinidae (pokrovače)
594.123Spondylidae (morska kopita)
594.125Plicatulidae
594.126Limidae (lovkarice)
594.131Trigoniidae
594.132Unionidae (unionide)
594.14/.18Heterodonta
594.14Chamoidea. Cuspidarioidea. Galeommatoidea
594.140Chamidae (desnosučna hama, levosučna hama)
594.142Cuspidariidae
594.143Lasaeidae
594.15Cardioidea. Veneroidea. Mactroidea. Tridacnoidea. Glossoidea. Corbiculoidea
594.152Veneridae (venerke)
594.153Mactridae (koritnice)
594.154Tridacnidae [orjaška zeva]
594.155Glossidae (volovska srca)
594.156Corbiculidae
594.16Lucinoidea. Solenoidea. Dreissenoidea
594.161Lucinidae
594.162Solenidae (neprave nožnice)
594.163Dreissenidae (trikotničarke)
594.17Tellinoidea. Thyasiroidea
594.171Tellinidae (teline)
594.172Semelidae
594.173Psammobiidae (peščenke)
594.174Donacidae (donaksi, polbrazdasti donaks)
594.175Thyasiridae
594.18Myoidea. Pholadoidea
594.186Corbulidae
594.187Teredinidae (živi svedri)
594.19Protobranchia
594.30/.34Prosobranchia (predškrgarji)
594.30Vetigastropoda
594.301Trochoidea
594.302Turbinoidea
594.303Pleurotomarioidea
594.304Haliotoidea
594.305Fissurelloidea
594.33/.34Caenogastropoda (blatarji)
594.33Architaenioglossa. Sorbeoconcha
594.331Ampullarioidea
594.332Cyclophoroidea
594.333Viviparoidea
594.334Cerithioidea
594.341Cypraeoidea
594.342Littorinoidea
594.343Stromboidea
594.344Thiporoidea
594.345Buccinoidea
594.346Muricoidea
594.347Conoidea
594.348Olivoidea
594.35/.39Heterobranchia
594.35/.37Opisthobranchia
594.351Cephalaspidea (hišičasti zaškrgarji)
594.352Thecosomata (tekosomati, polž krilonožec)
594.353Gymnosomata (morski angeli)
594.354Sacoglossa
594.355Notaspidea
594.38/.39Pulmonata (pljučarji)
594.381Acroloxoidea
594.382Planorboidea
594.384Lymnaeoidea
594.385Onchidioidea
594.386Veronicelloidea
594.39Stylommatophora
594.391Clausilioidea
594.392Orthalicoidea
594.393Punctoidea
594.394Limacoidea
594.395Arionoidea
594.396Helicoidae
594.4Polyplacophora/Amphineura
594.54Belemnoidea
594.56/.57Octopodiformes
594.561Octopodidae (hobotnice)
594.562Argonautidae (papirnate ladijce)
594.57Vampyromorphida
594.58/.59Decapodiformes (deseterolovkarji)
594.59Teuthida (lignji)
594.591Loliginidae
595.120/.122Neodermata
595.120Monogenea
595.122.1Digenea
595.123.1Catenulida
595.123.2Tricladida (tričrevniki)
595.123.3Polycladida (mnogočrevniki)
595.140/.141Clitellata (sedlaši)
595.140Hirudinea (pijavke)
595.141Oligochaeta (maloščetinci)
595.142.1/.2Palpata
595.142.1Aciculata/Errantia
595.142.2Canalipalpata
595.142.3Scolecida
595.15/.17Aschelminthes
595.15Acanthocephala. Rotifera. Gastrotricha. Gnathostomulida
595.151Acanthocephala (ježerilci)
595.152Rotifera (kotačniki)
595.153Gastrotricha (gastrotrihi, trebuhodlačniki)
595.154Gnathostomulida
595.16Nematoda. Nematomorpha. Kinorhyncha. Loricifera. Priapulida
595.161Nematoda/Nemaodes (nematodi, gliste, ogorčice)
595.162Nematomorpha/Gordiacea (žive niti)
595.163Kinorhyncha
595.164Loricifera
595.165Priapulida (Pariapula, priapulidi)
595.17Onychophora. Tardigrada
595.171Onychophora/Protracheata (krempljičarji)
595.172Tardigrada (počasniki)
595.19Sipuncula. Nemertea. Lophophorata. Chaetognatha
595.191Sipuncula/Sipunculida (sipunkulidi)
595.192Nemertea (nitkarji)
595.193Bryozoa (mahovnjaki)
595.194Brachiopoda (ramenonožci)
595.195Phoronida (podkovnjaki)
595.196Entoprocta
595.198Chaetognatha (ščetinočeljustnice)
595.2/.7Arthropoda (členonožci)
595.21Trilobita (trilobiti)
595.311Remipedia
595.312Cephalocarida
595.324/.326Phyllopoda
595.325Laevicaudata. Spinicaudata. Cyclestherida
595.326Notostraca (hrbtoplovci)
595.34/.35Maxillopoda
595.36/.38Malacostraca
595.361Leptostraca
595.372Stomatopoda (bogomolčarji)
595.380/.383Peracarida
595.380Amphipoda (postranice ali bibe)
595.384/.385Eucarida
595.384.11Atyoidea
595.384.12Palaeomonoidea
595.384.13Pandaloidea
595.384.14Alpheoidea
595.384.15Crangonoidea
595.384.21Dromiacea
595.384.211Dromioidea
595.384.212Homoloidea
595.384.22/.25Eubrachyura
595.384.22Heterotremata
595.384.221Calappoidea
595.384.222Cancroidea
595.384.223Corystoidea
595.384.224Majoidea
595.384.225Portunoidea
595.384.226Gecarcinucoidea
595.384.227Goneplacoidea
595.384.228Pilumnoidea
595.384.229Xanthoidea
595.384.25Thoracotremata
595.384.251Cryptochiroidea
595.384.252Grapsoidea
595.384.253Ocypodoidea
595.384.254Pinnotheroidea
595.384.3Astacoidea. Nephropoidea. Penaeoidea. Achelata
595.384.31Astacoidea
595.384.32Nephropoidea
595.384.33Penaeoidea
595.384.34Achelata
595.384.81Galatheoidea
595.384.82Hippoidea
595.384.83Paguroidea
595.384.84Lithodoidea
595.385Euphausiacea (svetleče kozice)
595.387/.388Syncarida
595.387Anaspidacea
595.388Bathynellacea
595.4/.5Chelicerata
595.40Thelyphonida (bičerepci)
595.421Parasitiformes
595.422Acariformes
595.441Araneomorphae (navadni pajki)
595.441.1Araneidae (križevci)
595.441.2Lycosidae (volkci)
595.441.3Sparassidae (sparasidi)
595.442Mygalomorphae (tarantulas)
595.442.1Theraphosidae (ptičji pajki)
595.49Amblypygi
595.51Merostomata
595.52Pycnogonida/Pantopoda (nogači, morski pajki)
595.6/.7Tracheata/Atelocerata
595.621Scutigeromorpha
595.622Scolopendromorpha
595.70Entognatha
595.71/.79Insecta (žuželke)
595.72/.79Pterygota
595.720Tettigonidae (prave cvrčalke)
595.723Gryllotalpidae (bramorji)
595.726Proscopiidae
595.733.1Anisoptera (raznokrili kačji pastirji)
595.733.12Libellulidae (ploščci)
595.733.2Zygoptera (enakokrili kačji pastirji)
595.735Blattodea (ščurki)
595.735.1Blattidae (blatide)
595.735.2Isoptera (termiti)
595.736Mantodea (bogomolke)
595.740Megaloptera. Raphidioptera
595.740.1Megaloptera (velekrilci)
595.740.2Raphidioptera (kamelovratnice)
595.741Neuroptera (pravi mrežekrilci)
595.741.1Chrysopidae
595.741.2Myrmeleontidae (volkci)
595.742Phasmatodea (paličnjaki)
595.743Dermaptera (strigalice)
595.744Plecoptera (vrbnice)
595.745Embioptera (nogoprelci)
595.746Phthiraptera (zajedavske uši)
595.746.1Anoplura (krvosesne uši)
595.747Siphonaptera (bolhe)
595.747.1Pulicidae
595.748Trichoptera (mladoletnice)
595.749Mecoptera (kljunavci)
595.752.1Aphididae (prave listne uši)
595.752.2Coccidae (okrogli kaparji)
595.752.3Dactylopiidae
595.753.1Cicadidae (pojoči škržadi)
595.754.1Cimicomorpha
595.754.11Reduviidae (roparske stenice)
595.754.2Gerromorpha
595.754.3Nepomorpha (vodne stenice)
595.754.4Pentatomomorpha
595.762.1Carabidae (krešiči)
595.763/.769Polyphaga
595.763.1Silphidae
595.764.1Scarabaeidae
595.764.2Lucanidae (rogači)
595.766.1Lampyridae (kresnice)
595.768.3Cucujoidea
595.768.31Coccinellidae (polonice)
595.768.4Tenebrionoidea
595.768.5Cleroidea
595.769Bostrichiformia
595.771.1Culicidae (komarji)
595.771.2Simuliidae (črne mušice)
595.771.3Tipulidae (košeninarji)
595.772.1Muscidae (prave muhe)
595.772.2Drosophilidae (vinske mušice)
595.772.3Tabanidae (obadi ali brenclji)
595.772.4Tachinidae (muhe goseničarke)
595.772.5Glossinidae (muhe cece)
595.772.6Bombyliidae (čmrljevke ali lebdivke)
595.772.7Syrphidae (trepetavke)
595.780/.789Neolepidoptera
595.780Exoporia
595.781/.789Heteroneura
595.781Monotrysia
595.782/.789Ditrysia
595.782.1Tineoidea (molji)
595.782.11Tineidae (pravi molji)
595.782.2Gracillarioidea
595.782.3Gelechioidea (veščice)
595.782.4Yponomeutoidea
595.783.1Zygaenoidea
595.783.2Sesioidea
595.783.3Pterophoroidea
595.783.4Cossoidea
595.783.5Tortricoidea
595.784Copromorphoidea. Pyraloidea
595.784.1Copromorphoidea
595.784.2Pyraloidea
595.787.1Bombycidae (sviloprejke)
595.789.1Nymphalidae (pisančki)
595.789.2Lycaenidae (modrini)
595.789.3Papilionidae (lastovičarji)
595.789.4Pieridae (belini)
595.789.5Riodinidae
595.790Symphyta (rastlinske ose)
595.792/.799Apocrita
595.792.1Agaonidae
595.792.2Chalcididae (halcidne ose)
595.792.3Cynipidae (šiškarice)
595.792.4Ichneumonidae (pravi najezdniki)
595.794/.799Aculeata
595.8/599Deuterostomia
595.8Echinodermata (iglokožci)
595.81Crinoidea (morske lilije)
595.811Articulata
595.811.1Bathycrinidae (morske lilije)
595.811.2Comatulida
595.82Ophiuroidea (kačjerepi)
595.821Ophiurida
595.822Phrynophiurida
595.83Asteroidea (morske zvezde)
595.831Forcipulatida
595.831.1Asteriidae
595.832Valvatida
595.84Echinoidea (morski ježki)
595.841Cidaroida
595.842Spatangoida
595.843Diadematoida
595.844Echinoida
595.844.1Echinidae
595.845Clypeasteroida (sand dollars)
595.85Holothuroidea (brizgači)
595.851Aspidochirotida
595.851.1Holothuriidae
595.852Dendrochirotida
595.9Hemichordata
595.91Graptolithinia (graptoliti) (izumrli)
595.92Pterobranchia
595.93Enteropneusta (črevoškrgarji)
596Tunicata. Cephalochordata. Myxini
596.21Ascidiacea (kozolnjaki)
596.22Thaliacea
596.23Appendicularia
596.6/599Craniata
598.125.5Chelonoidis (rod)
598.296.14Carduelinae
598.296.16Euphoniinae
613.88/.89Seksologija. Spolno življenje. Spolna higiena. Človeška spolnost na splošno
613.880Spolno vedenje. Spolna praksa
613.880.1Spolna identiteta, spolna opredelitev
613.880.2Spolna orientacija. Spolne izbire, naklonjenosti, odnosi
613.880.23Spolna opredelitev do moških ali moškosti
613.880.231Privlačnost do moških
613.880.232Pomanjkanje privlačnosti do moških
613.880.24Spolna opredelitev do žensk ali ženskosti
613.880.241Privlačnost do žensk ali ženskosti
613.880.242Pomanjkanje privlačnosti do žensk
613.880.25Heteroseksualnost
613.880.26Homoseksualnost
613.880.27Biseksualnost. Panseksualnost/omniseksualnost
613.880.4Spolni nagon (libido). Spolna želja, zanimanje. Naklonjenost seksu
613.880.42Spolna fantazija/erotična fantazija na splošno. Spolna domišljija
613.880.44Pomanjkanje spolnega nagona. Aseksualnost. Hipoaktivna spolnost
613.880.46Hiperseksualnost
613.880.48Nadzor nad spolno željo. Spolna abstinenca. Kontinenca
613.880.5Spolne težave in disfunkcije
613.880.52Spolna inhibicija
613.883/.885Spolne prakse. Spolno vedenje
613.883Intimni odnosi. Spolno dejanje
613.883.1Ustvarjanje intimnih odnosov
613.883.12Spogledovanje
613.883.14Zapeljevanje
613.883.16Zmenki
613.883.18Spolna intimnost
613.883.2Spolno dejanje
613.883.22Faze spolnega odziva
613.883.222Faza vzburjenja
613.883.224Faza platoja
613.883.226Faza orgazma
613.883.228Faza umiritve
613.883.24Značilnosti spolnega dejanja, spolnega odnosa
613.883.243Spolni položaji
613.883.244Erotična masaža, stimulacija. Poljubljanje
613.883.245Koitus, spolni odnos vključuje moške in ženske reproduktivne organe
613.883.246Samozadovoljevanje
613.883.246.2Avtoerotizem
613.883.246.4Medsebojno samozadovoljevanje
613.883.247Oralni seks
613.883.248Analni odnos
613.885.2Spolna privlačnost do določenih situacij in družbenih situacij, srečanj
613.885.22Ekshibicionizem (martymachlia). Kandalizem
613.885.24Voajerizem. Skopofilija
613.885.26Frotuerizem [vzburjenje v gneči]
613.885.4Spolna privlačnost do določenih vrst oseb ali osebnih lastnosti, delov telesa (parcializem) ali telesnih funkcij
613.885.5Spolna privlačnost do določenih pojavov, materialov, živali ali predmetov
613.885.6Transvestitski fetišizem
613.885.7Sadomazohizem
613.885.72Sadizem
613.885.74Mazohizem
613.888.12Zaščita pred poškodbami
613.888.13Zaščita pred okužbami. Varen seks
613.888.132Barierna zaščita pred infekcijami
613.893Spolno zdravje in celibat
613.895Spolno zdravje in poroka
613.895.2Izvenzakonski seks
613.896Spolno zdravje in odnosi med sorodniki
615.849.3Terapija z radijem, terapija z radiojodom
615.849.4Zunanja radioterapija. Terapija z X-žarki/Rentgenska terapija/Rentgenski žarki/Protonska terapija
615.849.6Notranja radioterapija. Terapija z nuklearno medicino
615.849.61Zaprta radioterapija. Brahiterapija/endocurieterapija
615.849.62Radioterapija z odprtimi viri sevanja
615.849.7Laserska terapija. Fotodinamična terapija/fotokemoterapija. Fotoluminiscenčna terapija/fototerapija/ultravijolična terapija
615.849.8Mikrovalovna terapija. Mikrovalovna termoterapija. Mikrovalovna ablacija
616-007.62Nadštevilni organi, deli, odprtine
616-039.72Abortivni ukrepi. Poskusi z intenzivnimi ukrepi preprečiti potek bolezni
616-039.75Paliativne metode. Olajševalne metode
616-039.77Estetske metode
616-089.83Minimalno invazivni kirurški posegi
616-089.832Kirurgija ključavnice/laparoskopska kirurgija
616-089.834Transluminalna endoskopska operacija skozi naravno ustje (OPOMBE)
616.89-008.441.2Narcisizem. Narcistična osebnostna motnja
616.89-008.441.32Patološki sadizem
616.89-008.441.33Patološki mazohizem
621.874.041Enotirna dvigala, verižni potezniki
621.874.042Dvotirna dvigala, vozički
621.874.042.1Dvigalni deli, ki se ne obračajo
621.874.042.2Z vrtljivo dvigalno napravo. Vozički z vrtljivimi nosilnimi zaboji
621.874.042.3Z neobračljivimi dvigalnimi napravami, vozički
621.874.042.4Z obračalnimi kraki. Vrtljivi vozički
626/627.01/.09Posebni privesni vrstilci za hidroinženirstvo in gradbeništvo
626/627.01Temeljna, znanstvena in teoretična načela hidroinženirstva
626/627.02Podvodno delo na splošno
626/627.022Oprema za podvodno delo v hidroinženirstvu
626/627.024Potapljaško delo
626/627.025Potapljaške obleke. Dihalna oprema. Pomožna oprema
626/627.027Metode dela
626/627.03Obalne inženirske konstrukcije glede na lokacijo, obliko, obstojnost in stopnjo zaščite
626/627.037Obalne inženirske konstrukcije na nezaščitenih, odprtih lokacijah
626/627.038Obalne inženirske konstrukcije na zaščitenih, varnih lokacijah
626/627.05Lega, organizacija in postavitev zgradb na obali. Konstrukcijske metode (načini gradnje)
626/627.06Posebnosti v hidroinženirstvu, konstrukcijah in obalnih stavbah (osvetlitev, gradnja itd.)
626/627.065Deli prečnega prereza hidravličnih konstrukcij
626/627.065.1Poševne stranske stene
626/627.065.2Prepustno dno
626/627.065.3Neprepustno dno
626/627.065.5Naprave za nadzor toka. Zapornice
626/627.065.7Razbremenilni sistemi. Pregradne stene. Bloki
626/627.065.8Čiščenje temeljev. Poraščenost tal in prepustnost "apron"
626/627.08Vodne poti, pristanišča in luke glede na plimovanje in vodostaj
626/627.082Plimske vodne poti, pristanišča in luke. Plimski doki itd.
626/627.084Neplimske vodne poti, pristanišča in luke. Mokri dok itd.
626/627.09Vodne poti, luke, pristanišča in pripadajoči luški objekti za posebne namene
626/627.092Potniška pristanišča in objekti v pristaniščih
626/627.093Tovorna pristanišča in objekti
626/627.094Ribiška pristanišča in objekti
626/627.096Mornariška pristanišča in objekti
626/627.097Počitniška pristanišča in objekti. Marine
626/627.098Pristanišča ali zavetišča, varnostna in reševalna pristanišča in njihovi objekti. Pristanišča kot pribežališča
629.014.9Brezpilotniki. Vozila brez pilota. Droni
629.056.3Radijski navigacijski sistemi
64.067.1Aparati z nesprijemljivo prevleko
64.067.3Aparati, odporni na toploto
64.067.5Aparati, varni v mikrovalovni pečici
65/68Predelovalna industrija in obrt
67.01/.08Posebni privesni vrstilci za industrijo, obrt in trgovino
678.5/.7Umetni materiali: plastika, sintetični polprodukti, vlakna, gume
681.11.03/.05Posebni privesni vrstilci za merjenje časa
681.5.01/.09Posebni privesni vrstilci za krmiljenje procesov in avtomatsko kontrolno tehniko
681.6-3/-6Posebni privesni vrstilci za grafično razmnoževano opremo
685.34.01/.08Posebni privesni vrstilci za industrijo čevljev
69.01/.07Posebni privesni vrstilci za gradbeništvo in gradbene konstrukcije
779Digitalno slikanje. Digitalna fotografija
793.1Prostori za rekreacijo. Atrakcije
793.21Cirkusi. Razstave. Menažerije. Predstave. Potujoči sejmi, šovi
793.211Cirkusi
793.23Borbe kot razvedrilo, zabava. Prikazi moči
795Elektronske igre
796/799Šport. Fizična rekreacija
796.093.61Kombinacijska tekmovanja v različnih disciplinah ene vrste športa
811.84/.88Srednje- in južnoameriški domorodni jeziki
82.01/.09Posebni privesni vrstilci za literarno teorijo in preučevanje književnosti
82.01Literarna teorija
821.134.2(720)Španska književnost v Mehiki
821.411.46Književnost v gizu
821.432.4Književnost v jezikih kwa in ijoid
821.432.54Književnost v jezikih gbe
821.432.57Književnost v jezikih igboid
821.432.58Književnost v jezikih edoid
821.433Književnost v jezikih mande
902.32Terenska raziskava. Iskanje in določitev arheološkega najdišča
902.33Izkopavanje
902.35Stratigrafija. Primerjalna študija lokacije. Združenja
903.01/.08Posebni privesni vrtilci za prazgodovinske ostanke
903'152Kulture zgodnjih nomadskih lovcev in nabiralcev
903'153Kulture zgodnjih pastirskih nomadov
903.36Tipologija. Primerjalna študija forme. Združenja
94(467)Zgodovina Andore
94(720)Zgodovina Mehike